- Fse-opplæringen er viktig for å øke bevisstheten om hvordan bedriften skal unngå skader på grunn av strømgjennomgang. Spesielt unge medarbeidere som er nye i faget har større sjanse for å bli utsatt for en ulykke. For å unngå skader er oppfølging fra de ansvarlige og bedriftens rutiner for å håndtere og rapportere avgjørende, sier han til Elektro 24-7.

Fse (forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

Nelfos 5 gode råd om fse-opplæring:

* Sørg for at fse-kurset ikke blir en reprise fra tidligere. Dette påvirker motivasjonen for å følge med på opplæringen.

* Gjør deg kjent med hva som tilbys av supplement til opplæringen. Test det gjerne ut på forhånd.

* Er du selv usikker på digital håndtering? Å delegere ansvar er positivt for alle. La de yngre eksempelvis få ansvar for VR-teknologien. Bruk gjerne opplæring med VR-briller på storskjerm. Med en tilkoblet skjerm kan kursleder og kolleger følge med på det som skjer, slikt at læringsutbytte blir optimalt.

* Husk å dokumentere opplæringen i bedriftens internkontrollsystem. Legg også inn et varsel i kalenderfunksjonen i god tid før neste fse-opplæring, så rekker du en god forberedelse før neste kurs.

* Formidle gode holdninger og jobb med fse gjennom hele året, ikke bare på det årlige kurset.

Førstehjelp

Under pandemien ble det gjort et unntak når det gjelder den praktiske gjennomføringen av den årlige førtehjelpundervisningen. Dette unntaket er nå opphevet og den praktiske førstehjelpstreningen gjennomføres som før pandemien.

- Det er viktig å ta hensyn til de unge i bedriften. De er nye i arbeidslivet og ved å få gode fse-rutiner kan det forbygge arbeidsulykker, påpeker Eirik Remo.

I 2021 ble det meldt om 610 elulykker til DSB, av disse var 180 alvorligere skader. Dette er det høyeste antallet ulykker som er meldt inn. En forklaring på de høye tallene er at bedriften har fått mer kunnskap og bedre rutiner for å melde ifra når ulykker skjer.

- Dessverre har DSB i flere år registrert at lærlinger er høyt representert i ulykkesstatistikken blant elektrofagpersoner som kommer til skade. Mellom 20 og 30 prosent av disse har vært lærlinger og hjelpearbeidere. Dette er det mange årsaker til. Fra modenhet, manglende forståelse for at strøm er farlig til oppfølging fra ansvarlig elektriker og leder.

DSB skriver i siste Elsikkerhet (94) at en årsak til dette kan være mangelfull sikkerhetsopplæring i videregående skole og i virksomhetene som tar inn lærlingene. DSBs årlige instruks til det lokal eltilsyn (DLE) for 2023 vil fse-opplæringen bli et tema.

Etabler gode rutiner

De to største årsakene til elektrikere blir utsatt for strømulykker er at strømmen ikke er koblet ut og at strømmen blir koblet til mens elektrikeren fortsatt jobber. Å bruke spenningstesteren samtidig at man sikrer mot innkobling, vil hindre mange ulykker.

- Gode rutiner og fokus på egen og andres sikkerhet er en selvfølge, og forebygger ulykker!

Ønsker du å trene på rutiner med VR-briller?

Nelfo har utviklet et VR-spillprogram, hvor man er i en virtuell verden kan øve på de tre arbeidsmetodene i fse – uten fare for skader eller hendelser.

 - Samle gjerne en gjeng, speil brillene på en tv og ha det artig sammen sosialt. Ønsker dere å teste denne læringsmåten er det bare å kontakte Nelfo.