Lasse Ødegaard 2
Innlegget er skrevet av Lasse Ødegaard, Advokat og partner i Advokatfirmaet Berngaard.

Solcellepanel blir stadig mere vanlig, og elektrikeren er en sentral aktør i leveransen. Dette en risiko som kan bli kostbar.  Solcellepanel har en betydelig vekt og takkonstruksjoner kan rase sammen - særlig hvis det kommer mye snø. Da oppstår spørsmålet om hvem som er ansvarlig for slike skader.

Hvor mye snølast en takkonstruksjon skal tåle, varierer blant annet med bygningens geografiske beliggenhet og takets utforming. Det kan ta lang tid før det avdekkes manglende bæreevne, for det er først når det kommer mye snø at takkonstruksjonen stilles på prøve. Dersom et tak raser sammen før maks snølast er nådd, kan den som har montert solcellepanelene bli ansvarlig for skadene. Vi skal se litt på hvordan elektrikeren kan unngå å havne i en slik situasjon.

Vi tar for oss, det vi erfarer er den mest praktiske problemstillingen, som er tilfeller der det monteres solceller på et eksisterende hus for en privatperson. Det vi skriver heretter omfatter derfor ikke nødvendigvis tilfeller der solceller monteres på nytt hus som en del av oppføringen av bolig. 

Først litt om reglene. Montering av solceller på nytt hus for privatperson reguleres av håndverkertjenesteloven (htjl.). Denne lovens § 5 (1) gir entreprenøren en plikt til å ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg, samt en rådførings- og veiledningsplikt. Dersom dette ikke er overholdt kan entreprenøren ha levert en mangelfull tjeneste.

Som elektroentreprenør må du derfor ta utgangspunkt i følgende regler: 

1. Entreprenøren plikter å dra omsorg for forbrukerens interesser, før under og etter kontraktsperioden.

2. Entreprenøren har fullt prosjekteringsansvar, med mindre annet følger av avtalen mellom partene.

3. Det er normalt riktig å se på forbrukerentrepriser som totalentrepriser, dvs. at entreprenøren skal stå for hele eller det vesentligste av prosjekteringen (utarbeide tegninger, beskrivelser og beregninger). I tillegg må altså entreprenøren dra omsorg for forbrukerens interesser i nødvendig grad.

For å regulere entreprenørens ansvar er det viktig med klare avtaler. Vi ser ofte forbrukeravtaler med uklar ansvarsfordeling mellom entreprenør og forbruker. Dette skyldes normalt at partene kun har muntlige avtaler, men også de skriftlige avtalene er mangelfulle. 

En typisk situasjon som skaper utfordringer er når forbruker, for å spare penger, ønsker å utføre deler av arbeidet selv. Eller ønsker å ha kontrakter med alle entreprenørene selv – i stedet for å benytte en hovedentreprenør. 

Forbrukeren kan ha utarbeidet tegninger og beskrivelser selv, men overlater til entreprenøren å foreta nødvendige beregninger. Eller, forbruker vil utføre deler av arbeidet selv, gjerne allerede før entreprenøren er ferdig med sine arbeider. Det oppstår da ofte uklarhet med tanke på hvem som har ansvar for hva. Det er viktig at partene er bevist på dette. 

For entreprenøren er det viktig å veilede forbrukeren i forhold til den risiko forbrukeren da påtar seg, og samtidig prise sine tjenester i lys av det arbeid og den risiko entreprenøren sitter igjen med.

Vær klar over at uklar ansvarsfordeling i kontrakten skal gå ut over den som burde ha sikret klarhet, typisk ved å få avtalen klar og nedfelt i en kontrakt. Det er ofte entreprenøren som er nærmest til å sikre slik klarhet og uklarhet går derfor ofte ut over entreprenøren.

Så tilbake til spørsmålet – hvem blir ansvarlig dersom taket raser sammen på grunn av solcellene. Dette avhenger av hvilke aktører som er involvert og hvem som har kontrakt med hvem. Her er noen typiske tilfeller:

- I tilfeller der elektrikeren har kontrakt med forbrukeren, og bruker underentreprenører til å montere solcellepanelet, vil elektrikeren være ansvarlig overfor forbruker.

- I tilfeller der elektrikeren, som underentreprenør, bare kobler til solcellepanelet vil den som har montert solcellepanelet ha ansvaret overfor forbrukeren

- I tilfeller der forbrukeren har montert solcellepanelet og entreprenøren bare skal koble til vil nok forbrukeren som regel bli ansvarlig for bæreevne selv. Men det kan tenkes at det stilles krav til at en elektriker bør stille forbrukeren spørsmål om de har fått gjennomført beregninger av bæreevne.
For å være på den sikre siden vil vi i slike tilfeller anbefale at entreprenøren krever at det legges frem dokumentasjon på at det er beregnet bæreevne med solcellepanelet. Alternativt at elektrikeren har egne samarbeidspartnere som kan beregne dette og tilby tjenesten til forbrukeren. Dette kan også være en inntektsmulighet for elektrikeren

Dersom en takkonstruksjon raser sammen pga. forhold som entreprenøren er ansvarlig for, utgjør dette en mangel det kan reklameres over i fem år. Men dersom entreprenøren har opptrådt grovt uaktsomt, gjelder ingen reklamasjonsfrist. Da gjelder i stedet foreldelsesloven og entreprenøren kan gjøres ansvarlig i opptil 13 år. Det er altså gode grunner til å forsikre seg om at man ikke er ansvarlig for manglende bæreevne i entrepriser tilknyttet solcellepanel.