Vi har laget en oppsummering av de viktigste endringene i den nye versjonen:

NEK 701:2024
 • For del 1-6 i NEK EN 50173 er det gjort mindre redaksjonelle endringer for å bedre lesbarheten.
 • Det er implementert inn en ny del av NEK EN 50173-20:2022 «Alternative kablingskonfigurasjoner». Denne delen tar for seg alternative kablingskonfigurasjoner, slikt som direkte tilkoblet kabling og Modular Plug Terminated Link (MPTL). Det vil si at den strukturerte kablingen nå kan avsluttes enten direkte tilkoblet i et utstyr, for eksempel et IP-kamera, eller med modulær plugg i stedet for et fast uttak, eksempelvis til en PC.
NEK 702:2024
 • Endret terminologi fra ordet «kabinett» til «skap».
 • Redaksjonelle forbedringer og endringer i hele NEK EN 50700:2023
 • NEK EN 50174-1:2018+A1:2020 i del 1: Korrigert for kategori RP (fjernmating) i punkt 4.1.3.3.1.
 • NEK EN 50174-1:2018+A1:2020 Tillegg F punkt 1.2 er oppdatert med minste antall prøvinger for ekstern krysstale (Alien crosstalk)
 • I NEK EN 50700:2023 Tillegg B til Tillegg D er det tatt med alternative eksempler på utførelse av FDAN på eiendommer med flere leietaker, private forvaltede eiendommer og i lokalene til enkeltabonnenter
NEK 703:2024
 • Det er implementert tre nye standarder i serien NEK EN 50600, som har fokus på miljøavtrykk;
  • Del 4-6: Energy Reuse Factor
  • Del 4-8: Carbon Usage Effectiveness
  • Del 4-9: Water Usage Effectiveness
 • Det er gjort følgende endringer i NEK EN 50600-2;
  • I Del 2-1 er sikkerhetsrelaterte konsepter tydeligere beskrevet sett mot NEK EN 50600-2-5
  • I Del 2-4 er det langt inn et punkt 7 som omhandler fysisk sikring
  • I Del 2-5 er det innført et nytt punkt som spesifiserer beskyttelsesklasser mot inntrengning i datasentre, samt tekniske oppdatering basert på tilbakemeldinger fra brukere av standarden

NEK 703:2024 er ikke oversatt til Norsk, og utgis derfor på engelsk.

NEK 700-serien blir tilgjengelig som Elbok i løpet av sommeren/høsten 2024.

Derfor er NEK 700 viktig

Samfunnet er i dag helt avhengig av ekomnett for å kunne kommunisere på alle nivåer. Det stilles større krav fra kundene til god kvalitet på de tjenestene som leveres, og standardene er utviklet for å sikre en forutsigbar leveranse. I en del tilfeller vil også ekomnettene sees på som samfunnskritiske, og de utgjør en viktig del for beredskap i krise og krig. I Norge er det NK 215 «Sammenkobling av IT-utstyr» som forvalter og gir ut standardserien NEK 700.

Tre ulike publikasjoner

NEK 700:2024 Informasjonsteknologi består av 3 publikasjoner som er bygget på europeiske standarder, hvorav NEK 701:2024 og NEK 702:2024 er oversatt til norsk:

 • NEK 701:2024 – Felles kablingssystemer
  • NEK EN 50173:2018, Del 1-6
 • NEK 702:2024 – Installasjon av kabling
  • NEK EN 50174:2018, Del 1-3
  • NEK EN 50700:2023
  • NEK EN 50310:2016+A1:2020
 • NEK 703:2024 – Anlegg og infrastruktur i datasentre
  • NEK EN 50600 med tilhørende delstandarder
Overgangsordninger for NEK 700-serien

Overgangsordningene for NEK 700-serien er svart ut på NEK sitt FAQ, ID: 9942. De samme overgangsreglene gjelder for 2024-utgaven.

«NEK 700-serien gjelder uten overgangsordninger. Siden NEK 700-serien inneholder selvstendige standarder med sine egne publiseringsdatoer, vil alle standarder være formelt godkjent og publisert i engelske versjoner før de norske utgavene i NEK 700-serien er publisert. I henhold til internasjonale avtaler kan også engelske versjoner benyttes i Norge før de er oversatt til norsk i NEK 700-serien.»

Bruk av øvrige relevante standarder

I flere tilfeller kan følgende standarder være nødvendig å bruke på tvers av fagområdene for å ivareta kravene;

 • NEK 400:2022 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner
 • NEK 399:2022 – Tilknytning av elanlegg og ekomnett

Tar vi her et eksempel i en enebolig, vil NEK 399:2022 være standarden som brukes for tilknytning av installasjonen. Videre brukes NEK 701:2024 og NEK 702:2024 ved strukturert kablet nettverk for etablering av punkter for ekomuttak (anvendelsesuttak). Her blir også NEK 400:2022 aktuell, da det er et krav i NEK 400-8-823: Elektriske installasjoner i boliger om etablering av to uttak ved alle planlagte ekomuttak.

Dette er et godt eksempel på hvordan vi må lese standardene i NEK 700-serien, NEK 399:2022 og NEK 400:2022 sammen for å ivareta kravene.

Elforlaget har utgitt Ekomhåndboka NEK 700. Dette er NEK 700-serien sitt svar på Montørhåndboka som er utarbeidet for NEK 400:2022. Denne er oppdatert etter de nye kravene i NEK 700:2024, og kan kjøpes her.

Kilde: NHO Elektro