Vekting av ulike energibærere er et krav i EUs bygningsenergidirektiv fra 2010. Olje- og energidepartementet har bedt NVE se på «vektingsfaktorer som i større grad likestiller oppvarmingsløsninger som reduserer effektbelastningen i kraftnettet med effektive elektriske løsninger». 

– NVE fraråder vektingsfaktorer som gir en full likestilling mellom fjernvarme og bioenergi med varmepumpebasert, lokal oppvarming, skriver NVE. 

Vil ikke favorisere bransjeinteresser

– Vektingsfaktorer som fullt likestiller fjernvarme og bioenergi med lokal, varmepumpebasert oppvarming mener vi at i for stor grad vil ivareta bransjeinteresser på bekostning av energikarakterens informasjonsverdi til forbrukere, eiendoms- og finansbransjen, mener NVE. 

Disse vektingsfaktorene foreslår NVE:

Energibærer NVEs reviderte forslag
Elektrisitet 1
Fjernvarme 0,8
Biobrensel (fast, flytende og gass) 0,9
Fossilt brensel 1,2
Fjernkjøling 0,8
Eksport av el 0,3
Eksport av varme 0,3

– Et balansert og godt forslag

– Vi mener NVE har utarbeidet et forslag som på en balansert og god måte ivaretar flere hensyn i forhold til energisystem, klima og kundenes interesser, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen.

Han viser både til at NVEs forslag til vektingsfaktorer sikrer at fjernvarme og biobrenselanlegg kommer bedre ut i energimerkeordningen enn de gjør i dag, og at NVE poengterer at merkeordningen bør være lett forståelig for forbrukere og gi god inidkasjon på en bygnings antatte behov for levert energi.