Solcelleanlegg har fått en boom og stadig flere installasjonsbedrifter velger å gå inn på dette markedet. Mange av kundene mangler kompetanse om elanlegg generelt og solcelleanlegg spesielt. For å kunne skrive samsvarserklæring er en enkel løsning å følge NEK 400. For solcelleinstallasjoner må man følge de generelle kravene og tilleggskravene for solcelleinstallasjoner som man finner i 712.

Her er gode råd fra NEK til deg som skal inn på solcellemarkedet:

Befaring: I forkant av befaringen er det smart å avdekke hvilke forventninger kunden har til et slikt anlegg. Under befaringen vil man da kunne klarlegge om det er samsvar mellom forventninger, økonomi og de fysiske forutsetningene på stedet. Det er ikke sikkert at de fysiske forholdene på stedet gir de riktige forutsetningene for et effektivt solcelleanlegg. Dette må i så fall formidles til oppdragsgiveren.

Selve takkonstruksjonen og taktekkingen er en viktig del av befaringen. De forskjellige taktypene krever forskjellig festemateriell og det vil være forskjell i monteringstiden. Dersom man avdekker at taket krever en utbedring eller oppgradering må dette formidles til huseier. Ingen kunder blir fornøyd om solcelleanlegget må demonteres etter kort tid for å foreta utskifting av fester eller liknende.

Ta kontakt med nettselskapet for å sjekke hva de kan ta imot av overskuddsproduksjon fra anlegget. I svake nett kan dette være en utfordring.

For et nybygg kreves det alltid en byggesøknad for solcelleanlegg.

Prosjekteringen:  Når kunden har godtatt tilbudet er tiden inne for å starte prosjekteringen. For solcelleanlegg er det viktig å foreta en vurdering av de ytre forholdene. Takkonstruksjonen skal eksempelvis tåle vekten av solcelleanlegget. Samtidig må man også ta hensyn til vær og vind. Noen steder er det mye snø som legger seg på taket. Andre steder er man nær kysten med et saltholdig klima. Dette vil være med å påvirke valg av solcellepaneler. Det finnes standarder som vil gi krav til laster på konstruksjon (Eurokoder). I kystnære strøk kan salt være en faktor å ta med i vurderingene. For solcelle paneler vil NEK EN IEC 61701 gi kravene som gjelder for saltholdige miljøer.

Plassering og posisjonering kan være av avgjørende betydning for produksjonen i solcelleanlegget. Selv om de aller fleste paneler monteres skrått kan det være lokale forhold som tilsier at man skal ha en horisontal montering for å få mest mulig effekt.

Sikkerheten til brannmannskap er det viktig å ta hensyn til ved montering av solcelleanlegg. Selv om man kobler ut spenningen i huset vil det alltid være spenning i solcelleanlegget. Det finnes derfor en rekke krav for avstander til takmøne og takets ytterkant. Disse må følges for å ivareta sikkerheten til brannmannskap ved en eventuell brann. DC-kabler inne i bygninger skal også være mekanisk beskyttet, eller det skal være frakoblingsutstyr som kan gjøre anlegget inne i bygget spenningsløst (typisk en DC-bryter).

Solcelleomformeren kan plasseres både innendørs og utendørs. Som en generell regel skal man plassere omformeren på ikke brennbart materiale og i kjølige omgivelser. Velger man å plassere denne ute er det viktig å sjekke med produsenten om den er beregnet for det. Det er også viktig å sørge for at den er mest mulig skjermet for naturkreftene, som kan variere med landsdel og terreng. Dersom man velger å plassere omformeren inne i bygget og det går DC-kabler i huset må man montere en brannbryter eller DC-bryter som den også kalles. Hensikten med bryteren er å gjøre alle DC-kablene spenningsløse av hensyn til eventuelle brannmannskap. Imidlertid skal DC-bryteren monteres på ikke brennbart materiale. Det har forekommet tilfeller med brann i disse. Krav til størrelse på brannplate finnes i NEK 400-712.421.102:2022.

Du kan lese hele artikkelen til NEK her