Det er, etter det vi kjenner til, første gang en elektrobedrift har hatt en plunder og heft-sak til behandling i Høyesterett. Mange har derfor ventet i spenning på utfallet.

Saken gjelder et omfattende byggeprosjekt ved Slemdal skole i Oslo, der Backe Stor-Oslo AS var totalentreprenør. Prosjektet omfattet både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Kontraktssummen var 372 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Den 7. mars 2018 inngikk Backe avtale med Elektro-Kontakten AS som totalunderentreprenør for elektroarbeidene.

Det ble inngått en fastpriskontrakt på 31,2 millioner kroner inkludert merverdiavgift. For kontrakten gjaldt Norsk Standard (NS) 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser, med de endringer og avvik som fulgte av avtaledokumentet.

20 måneders byggetid

Byggetiden for Elektro-Kontakten var avtalt med samme vilkår som gjaldt for Backe overfor byggherren – 20 måneder «fra mottatt og godkjent rammetillatelse». I tillegg skulle det gjelde en sluttfase med varighet på 4 måneder, slik at total kontraktsperiode var 24 måneder fra rammetillatelsen.

Det ble etter hvert avklart mellom partene at fristen for Elektro-Kontakten skulle gjelde fra 24. april 2018, slik at overtakelse skulle skje 24. april 2020. Det oppsto forsinkelser med gjennomføringen av prosjektet, og Elektro-Kontakten krevde fristforlengelse. Backe aksepterte bare en begrenset forlengelse for mekanisk ferdigstillelse. Elektro-Kontakten valgte da å iverksette forsering av arbeidet ved å sette inn større ressurser, blant annet flere elektromontører.

Saken for Høyesterett er knyttet til denne forseringen. Det oppsto tvist mellom underentreprenør Elektro-kontakten og Backe Stor-Oslo om beregningen av underentreprenørens vederlag.

Ved behandlingen i tingretten og lagmannsretten fikk underentreprenøren langt på vei medhold. Saken for Høyesterett var begrenset til å gjelde tolkningen av en bestemt bestemmelse i Norsk Standard (NS) 8417 - Alminnelige kontraktbestemmelser for totalunderentrepriser, melder rettsinstansen. 

Fristforlengelse

Høyesterett skriver videre følgende:

NS 8417 punkt 33.8 regulerer situasjoner der totalentreprenøren uberettiget avslår et krav fra underentreprenøren om fristforlengelse. I en slik situasjon kan underentreprenøren, på totalentreprenørens regning, velge å iverksette såkalt defensiv forsering ved å sette inn mer ressurser for å holde fremdriften i prosjektet.

Dette gjelder likevel ikke dersom «vederlaget for forseringen» må antas å overstige en bestemt angitt grense. Spørsmålet for Høyesterett var om begrepet «vederlaget» også omfatter kostnader knyttet til ineffektiv drift som oppstår som følge av forseringen.

Høyesteretts flertall – tre dommere – besvarte dette spørsmålet med ja. Flertallet fremhever at ordlyden og bestemmelsens formål tilsier at det skal gjøres et estimat over det samlede tilleggsvederlaget som underentreprenøren vil ha krav på som følge av forseringen. Et mindretall – to dommere – kom til motsatt resultat.

Som følge av flertallets syn på tolkningsspørsmålet blir lagmannsrettens dom delvis opphevet.

- Fikk fullt medhold

– Vi er selvsagt fornøyde med dommen, sier advokat Nils-Henrik Pettersson i advokatfirmaet Glittertind, som representerte Backe Stor-Oslo AS, til Byggeindustrien (bak betalingsmur). - Flertallet gir oss fullt medhold i at ineffektivitet som er forårsaket av forseringen, skal tas med i anslaget over forseringskostandene. Det er i samsvar med det de aller fleste har ment og det er en grei avklaring,

– Nå blir ballen spilt tilbake til lagmannsretten som må ta standpunkt til forseringskravet og plunder og heft-kravet basert på en riktig forståelse av NS 8417, legger Pettersson til.

Advokat Rolf W. Markussen i Grette har representert Elektro-Kontakten i saken, og sier til Byggeindustrien at «Vi har fått en avklaring fra Høyesterett på en vanskelig rettslig problemstilling, der Høyesterett har vært delt i vurderingen. Nå går saken tilbake til lagmannsretten for videre behandling der.»