NEK 446 stiller kravene til sluttkontroll av solcelleanlegg

Antall solcelleanlegg i Norge har i løpet av 4 år steget med 800%. Den voldsomme veksten er drevet fram av miljøhensyn og ønsket om redusert strømregning. De høye strømprisene har gjort at nedbetalingstiden for solcelleanlegg er kraftig redusert, noe som igjen har ført til den markante økningen i etterspørsel. Den store etterspørselen gjør at mange nye installatører kommer til – Vi har tatt en prat med NEKs fagsjef for fornybar energi, Kristin Fagerli, som ønsker de nye aktørene velkommen.

-Det er flott at så mange ser potensialet i å tilby solcelleinstallasjoner til en stadig økende kundegruppe! Likevel opplever jeg at det er mye usikkerhet blant nykommerne i bransjen. En god start er å sette seg grundig inn i standardene som gjelder for solcelleanlegg, forteller Kristin.

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEL) og gjelder for alle installasjoner med lavspenning. Tilleggskravene for solcelleinstallasjoner finner du i kapittel 712. I kapittel 712 slås det blant annet fast at «dokumentasjon i samsvar med NEK IEC 62446-1 skal utarbeides». NEK IEC 20446-1 finner du i den norske standardsamlingen NEK 446. Har du NEK 400 og NEK 446 utgjør disse en oppskrift på hvordan et solcelleanlegg skal installeres og overleveres til anleggseier.

Når standarder revideres

Solcellebransjen er i rivende teknologisk utvikling, og nye løsninger og metoder ser jevnlig dagens lys. Dette gjør at også standardene på området stadig må oppdateres, revideres og valideres. NEK 446 er intet unntak. NEK er det norske medlemmet i den globale standardiseringsorganisasjonen IEC. Medlemmene i NEKs standardiseringskomiteer blir derfor automatisk innmeldt i tilsvarende komiteen i IEC og kan delta i det internasjonale arbeidet.

Det er i de internasjonale komiteene standardene utvikles, gjennom arbeidsgrupper med eksperter fra IECs medlemsland. Komiteen for solcelleinstallasjoner i IEC heter TC 82 – Solar photovoltaic energy systems. Store deler av det praktiske arbeidet i komiteen foregår i ulike arbeidsgrupper.

-I IEC TC 82 er det for tiden 17 arbeidsgrupper som jobber med å vedlikeholde og utvide komiteens portefølje. For tiden består denne av nær 200 publiserte standarder, hvorav 60 er under revisjon eller utvikling. NEK IEC 62446-1 kom for første gang ut i 2016. Nå jobber den internasjonale arbeidsgruppen med innspurten på en ny, oppdatert og etterspurt utgave, sier Fagerli.

Nordmenn deltar aktivt

Arbeidsgruppe 3 i TC 82 fokuserer på systemer, og er ansvarlig for revisjonen av NEK IEC 62446-1. Norge har flere eksperter som deltar aktivt i gruppen, blant annet komiteleder Marie Kolderup fra Nelfo. Disse ekspertene deltar på arbeidsmøter hvor innholdet oppdateres, og de behandler innsendte høringssvar fra nasjonalkomiteene.

-Den direkte påvirkningen av standardene skjer i hovedsak i arbeidsgruppene, hvor norske eksperter kan argumentere for sine syn og få gjennomslag for sine innspill. I tillegg har vi omfattende nasjonale høringsrunder hvor vi diskuterer innholdet i standarden og leverer høringssvar til den internasjonale arbeidsgruppen, forklarer Fagerli.

Fagsjefen understreker at høringsprosessene er åpne og transparente. Målet alltid er å oppnå konsensus – både på nasjonalt og internasjonalt plan. Nye medlemmer er alltid velkommen i komiteen, både for å følge diskusjonen og for å bidra aktivt i arbeidet. Siden revisjonene er en stadig, pågående, prosess er det heller aldri for sent å bli med å påvirke format og innhold.

Veien videre for NEK 446

-Det foregår fortsatt diskusjoner i de internasjonale arbeidsgruppene og endelig beslutninger er ikke fattet. Siden arbeidet med andreutgaven av standarden fortsatt pågår, er det umulig å slå fast hva endringene vil bli. Det er likevel mulig å si noe om de viktigste diskusjonspunktene på nasjonalt nivå., sier Fagerli.

I arbeidsmøtene i NEK NK 82 har det blitt diskutert hvilke tester som bør inngå i sluttkontrollen av alle solcelleanlegg (testkategori 1). For store og komplekse anlegg (testkategori 2) kan det være nødvendig å kreve tilleggstester. Dette dreier seg i hovedsak om termografering etter NEK 446-3 og IV-kurvetester. Det har også vært en rekke diskusjoner om hvor grensen skal gå for hva som regnes å være et som et stort og komplekst anlegg. Dette er noe de norske ekspertene ønsker en bedre definisjon på.

-Den norske komiteen har jobbet svært godt med høringssvarene til den nye utgaven av NEK IEC 62446-1. Resultat er at det blir levert fem sider med kommentarer til arbeidsgruppen i IEC. Alle høringssvarene skal nå diskuteres blant de over 200 medlemmene i arbeidsgruppen. Når diskusjonene er gjennomført vil vi få et nytt utkast til godkjenning. Det er en grundig prosess som foregår og resultatet blir en gjennomarbeidet standard med konsensus hos de 45 aktive medlemslandene avslutter Fagerli.

Den nye utgaven av NEK 446 vil være oversatt til norsk, og vil gis ut i 2024.

Kilde: NEK