Forsider-NEK-EN-50110-1_2023-1
Kai Solum, leder av NK 128 i NEK.

– Standarder vi bruker i Norge er for det meste utarbeidet av enten IEC eller Cenelec. Standarden EN 50110 er utarbeidet av Cenelec. Begge organisasjoner har en intensjon om at alle standarder skal revideres med jevne mellomrom. For standarden EN 50110 pågår det en kontinuerlig revisjon. Når en revisjon av EN 50110-1 er ferdig, starter revisjonen av EN 50110-2. Når denne er ferdig startes det på EN 50110-1 igjen. Når vi har implementert standarden i Norge, så får den navnet NEK EN 50110-1, sier Kai Solum, leder av NK 128 i NEK, som er ansvarlig for NEK EN 50110.

Oversatt til norsk

Norge har deltatt med to personer i Cenelec sin arbeidsgruppe som har utarbeidet og revidert standarden. 

– Når standarden var ferdig fra Cenelec sin arbeidsgruppe har NK 128 påtatt seg oppgaven med oversettelse av standarden til norsk. Her har tidligere leder av NK 128, Bjørnar Brattbakk gjort en veldig god jobb og vært Norge sin eneste representant i mange år. Bjørnar har også oversatt standarden ved tidligere revisjoner. Også denne gangen har Bjørnar gjort «grov-oversettelse» før hele komiteen har gått gjennom oversettelsen og diskutert seg fram til rett ordbruk. 

– Her har vi tatt hensyn til at vi skal oversette mest mulig likt, ord for ord. Vi har tatt hensyn til meningen med den engelske teksten og oversatt for å best få fram meningen på norsk. Vi har også sett på hvilke norske begreper som vanligvis blir brukt, sier Solum.

Flere viktige oppdateringer

Solum forteller at den reviderte standarden er blitt mer lik den norske FSE- forskriften, også kalt sikkerhetsforskriften. 

– Den reviderte standarden gjør at det blir enklere for utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, da de stort sett møter samme krav her som de møter i andre europeiske land. 

Han peker også på flere viktige endringer, deriblant eget kapittel om avstander. 

– Tidligere var det forslag til avstander som var plassert i et tillegg til standarden, nå er disse tatt inn som eget kapittel. Det er også et nytt kapittel om symboler. For arbeid, så har vi i den reviderte standarden definert området fra en spenningssatt del og ut til risikoavstanden som AUS-sone (arbeid under spenning). Det er også definert et område utenfor sikkerhetsavstanden som er benevnt «utenfor nær ved området». Standarden stiller også krav til opplæring for AUS, og at denne skal vedlikeholdes og dokumenteres.

– De engelske begrepene på Faglig ansvarlig, Leder for kobling og Leder for sikkerhet har blitt mye bedre, men har ikke påvirket den norske oversettelsen. Det er nå presisert at universalinstrumenter basert på egen standard ikke er godkjent som spenningsprøver ved arbeid på frakoblet anlegg. Her skal spenningsprøveren tilfredsstille EN 61243-3. Det er viktig at alle sjekker om instrumentet de bruker i virksomheten tilfredsstiller rett standard.

Hvordan vil den reviderte standarden påvirke arbeidet som utføres av elektrikere og installatører?
– Den største konsekvensen blir nok kravet til spenningsprøvere. Selv om dette kravet også var der i forrige standard er kravet skjerpet inn med presiseringen om at «multimetere som kun er basert på sine egne standarder skal ikke brukes». For en installatør som leier inn utenlandsk arbeidskraft skal det bli lettere når standarden blir innarbeidet i alle land slik at det vil være tilnærmet like krav å forholde seg til. Samtidig er kapittelet om arbeidsmetoder fult ut dekkende i NEK EN 50110-1 i forhold til FSE-forskriften.

– Komiteen ser det som helt naturlig at den reviderte standarden blir en del av det kommende års FSE-kurs. Siden standarden er så spesifikk på mange områder er det også naturlig at alle bruker standarden NEK EN 50110-1 sammen med FSE i alt av arbeid, avslutter Solum.