7. utgave av NEK 400

NEK 400, «nekken» eller NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner oppdateres hvert fjerde år. Den 7. utgaven av standarden vil lanseres 31. mai under Eliaden, og vil tre i kraft fra 1. juli.

NEK 400 sikrer oppfyllelse av lovverket

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) referer i veiledningen til FEL at NEK 400 er en standard som vil ivareta bestemmelsene i forskriften. Ved å følge kravene til NEK 400 kan bruker forutsette at man samtidig oppfyller bestemmelsene i forskriften. Forskrift og standard har derfor fulgt hverandre helt siden 1998.

-NEK 400 var en bestilling fra DSB når man lanserte FEL i 1998. De hadde behov for å gi brukerne av regelverket en metode i å sikre etterlevelse av bestemmelsen i forskriften, og henvendte seg derfor til NEK. Resultatet er NEK 400, som består av mer enn 40 internasjonale delstandarder. FEL §10 henviser i veiledningen til å benytte NEK400 som en akseptert løsning for å oppfylle sikkerhetsbestemmelsene gitt i forskriften. Arbeid utført i samsvar med NEK 400 forutsettes derfor å oppfylle bestemmelsene i forskriften, forteller Leif Aanensen, administrerende direktør i NEK.

Større endringer må på høring

Selv om NEK 400 er basert på internasjonale standarder blir det gjort tilpasninger for at kravene skal tilfredsstille spesielle bestemmelser og forhold i Norge. I de tilfellene nye krav skal inkluderes i standarden, eller det er vesentlige endringer, må dette ut på høring. Høringsforslaget blir sendt ut til et utvalg bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning, men det er fritt for alle å komme med sine betraktninger rundt høringsforslagene. For 2022 utgaven av NEK 400 har følgende kapitler i standarden vært på høring:

NEK 400‑7‑705 – Installasjoner i landbruks‑ og/eller hagebruksområder

NEK 400‑7‑712 – Strømforsyning med solcellepaneler (PV‑systemer)

NEK 400‑7‑722 – Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400‑8‑804 – Fyringsanlegg

NEK 400‑8‑805 – Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400‑8‑806 – Batteriinstallasjoner

NEK 400‑8‑810 – Valg og montasje av fordelingstavler

NEK 400‑8‑815 – Elektrolyseanlegg

NEK 400‑8‑821 – Kullgruver

NEK 400‑8‑823 – Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400‑8‑824 – Ladeklare bygg

Formell forankring

NEK 400s sterke knytning mot FEL krever at man har en sterk forankring av NEK 400 i de aktuelle fagmiljøene. Mange av de sentrale aktørene deltar i standardiseringsarbeidet gjennom sitt medlemskap i standardiseringskomiteen NK 64, som er ansvarlig for NEK 400. På den måten kan man være med å påvirke kravene. Allikevel er det DSB og NEK sitt styre som har den formelle godkjenningen av standarden. Nylig var representanter fra NEK og NK 64 på besøk hos DSB for å presentere 2022 utgaven av NEK 400.

-Presentasjonen vår ble tatt godt imot. Selv om vi ikke kan forvente en endelig godkjenning på noen uker var det positive signaler fra DSB. Vi er derfor ganske trygge på at det ikke er store endringer DSB kommer til å peke på, avslutter Leif Aanensen.

Under Eliaden vil man få anledning til å delta på en presentasjon av NEK 400:2022. Mer informasjon om dette kommer nærmere utgivelsen.