Standardserien NEK 700 – Informasjonsteknologi lanseres nå i en ny utgave. NEK 700 danner fundamentet for planlegging og bygging av kabelinstallasjoner i Ekom-anlegg. Myndighetene setter gjennom ekomforskriften kvalitetskrav til ekom-installasjoner. Kravene tilsier at en installasjon av et ekomnett skal være fagmessig utført og ha en tilfredsstillende kvalitet. Samtidig må det også tas hensyn til hva nettet skal brukes til, hvilke nett som skal tilkobles og hvilke krav dette gir for overføring.

-Nkom stiller krav til at man bruker en standard eller kan dokumentere at anlegget er bygget med tilsvarende kvalitet. Om man legger NEK 700 serien til grunn for installasjonen vil den tilfredsstille Nkoms krav til kvalitet. Installatør og anleggseier har ikke anledning til å avtale dårligere kvalitet på anlegget enn det kravene i standardene tilsier, forteller Svein Roar Jonsmyr, senioringeniør i Nkom. 

Krav til kompetanse

Det er ikke et krav at hver enkelt montør hos en ekom-installatør skal være sertifisert. Imidlertid er det et krav fra myndighetene at virksomheten har minst én kvalifisert person i 100 % stilling. Den kvalifiserte personen vil ha ansvar for alt det faglige arbeidet i bedriften. Kriteriene for å være kvalifisert personell innebærer både formell utdannelse og relevant praksis.

-Det er strenge krav for å bli kvalifisert personell (KP) i en ekom-virksomhet. Vedkommende bærer total ansvaret for ekom-installasjoner bedriften foretar. Dette innebærer kompetansen til montører og kvaliteten på anlegget virksomheten installerer. Når virksomheten baserer seg på metoder som er beskrevet i NEK 700 er dette en enkel vei for KP til å sikre riktig kvalitet.  Installatøren kan fritt velge å bruke andre metoder, men da må han eller hun finne et alternativ som er bedre eller tilsvarende NEK 700, fortsetter Jonsmyr. 

Tilsyn av ekomanlegg

En viktig del av Nkoms ansvar er å foreta tilsyn av ekom-installasjoner. Hensikten er å avdekke mangler i forhold til myndighetenes krav om god teknisk kvalitet i ekomnettet. En viktig garanti for at installasjonen er i tråd med forskrift og kravene i NEK 700 er samsvarserklæringen. Denne skal alltid utstedes etter fullført installasjon, og er en dokumentasjon på anleggets kvalitet. Samsvarerklæringen er et viktig juridisk dokument ved eventuelle tvister. Dersom installatør-virksomheten ikke oppfyller kravene i autorisasjonsforskriften eller annet lovverk kan man i ytterste konsekvens miste autorisasjonen.

- Når vi foretar tilsyn legger vi alltid NEK 700 til grunn. Våre erfaringer er at standarden gir et godt grunnlag for å avdekke avvik fra reglene i ekom-forskriften.  Noe av det første som blir gjort er å sjekke at samsvarserklæring for anlegget er på plass, og i tvilstilfeller blir også oppdragsgiver kontaktet. Hensikten med våre tilsyn er å kontrollere at installasjonene tilfredsstiller bredbåndsutbyggingsloven og ekomforskriften, avslutter Svein Roar Jonsmyr. 

Kilde: NEK.no