- Salget av elvarebiler har virkelig skutt fart. Den høye markedsandelen bekrefter at elvarebilen har tatt en sterk posisjon i bilmarkedet. Nå er det naturlig at den videre utviklingen drives frem i det kommersielle markedet basert på konkurranse, hjulpet frem av det nye kravet fra 1. januar om nullutslipp for offentlige anskaffelser.

 

Fra seks til 40% markedsandel

Enova lanserte støtten til elvarebil som en del av Nullutslippsfondet i 2019. Nullutslippsfondet er en samling støttetilbud fra Enova som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom utrulling av ulike nullutslippsløsninger. Da støtteprogrammet åpnet i august 2019, lå salget av elvarebiler på seks prosent av nybilsalget. Høsten 2020 skjøt salget fart, og målt i antall er det en økning på 87 prosent sammenlignet med første kvartal i 2022.  

Pr. i dag har Enova gitt støtte til 31 000 elvarebiler. Om lag halvparten av disse er registrert og ute på vegene allerede.

- Dette er svært gledelig og et synlig bevis på at bransjen velger nullutslipp, sier Skjærvik.

- Enovas oppdrag har vært å bidra til at elvarebilen har fått fotfeste i markedet. Nå ser vi en høy markedsandel, en kraftig økning i antall bilmodeller og at gjennomsnittsprisen for elvarebiler ligger lavere en konvensjonelle varebiler. Elvarebilen er med andre ord blitt et lønnsomt valg.

750 millioner inn i elvarebilmarkedet

Hele landet har nå tatt elektriske nyttekjøretøy i bruk. Totalt for årene 2019 – 2023 har Enova fordelt om lag 750 mNOK til elvarebiler i 287 kommuner.

- Samlet sett viser utviklingen i markedet for elvarebil at denne biltypen er godt introdusert og vil trolig fortsette å ha en positiv utvikling uten videre støtte fra Enova. Det er nå i snitt billigere å kjøpe mange av de elektriske modellene, sier Skjærvik.

 

Får motbør

Enovas beslutning vakte umiddelbar motbør.

– Dette er ubegripelig, og et stort tilbakeslag for overgangen til nullutslipp, sier NBF, BIL og Elbilforeningen i en samlet kritikk mot Enovas beslutning.

- Å avvikle denne støtteordningen for å få fart på elektrifiseringen av varebilmarkedet er stikk i strid med politiske signaler om å kutte utslipp fra veitrafikken, mente både Bilimportørenes Landsforening, Elbilforeningen og Norges Bilbransjeforbund.

– Enova bruker tall som ikke gir et korrekt virkelighetsbilde, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

– Det er for tidlig å fjerne denne støtteordningen nå, dersom vi virkelig ønsker å nå de grønne målene som er satt – også for varebiler. Og tall som presenteres må være korrekte og settes inn i en helhet som gir mening.

Fjerner støtte til biogasskjøretøy

Samtidig som støtten til kjøp av elvarebil faller bort, varsler Enova at de vil gjøre det samme for biogasskjøretøy. Fra 1. juni i år støtter ikke Enova lenger kjøp av biogasskjøretøy. Enova vil nå prioritere områder hvor man kan forvente en større teknologiutvikling.

- Enova skal støtte de som går foran. Nå har vi støttet både biogassproduksjon, fyllestasjoner og biogasskjøretøy i en årrekke. Kjøretøyteknologien er moden, og kjøretøyene er godt introdusert i markedet. De største barrierene for økt konkurransekraft for biogasskjøretøy finner vi i andre ledd av verdikjeden for biogass. Tiden er derfor inne for å avslutte støtten til kjøretøyene. Samtidig viderefører Enova støtten til innovative løsninger for biogassproduksjon, sier Skjærvik.

 

Nå ønsker statsforetaket å rette sine midler mot teknologier hvor man kan forvente en større teknologiutvikling.

- Skal vi lykkes med overgangen til nullutslipp for tungtransporten, må vi utvikle teknologier som kan gi mer og billigere produksjon av biogass.  For å sikre best mulig ressursutnyttelse, mener Enova derfor at markedet bør bestemme hvor biogassen best kan brukes, uten at subsidier forstyrrer konkurransen, sier Skjærvik.