– Jeg har vært aktivt medlem i NHO gjennom flere tiår, og er derfor godt kjent med NHOs arbeid og tjenestetilbud. Jeg har faktisk ikke hatt tillitsverv i NHO tidligere, men gleder meg nå til å begynne som styremedlem i NHO Byggenæringen. Vi har mange viktige oppgaver foran oss, deriblant kompetanseheving, sier Ravndal.

Teqva Gruppen har i dag omtrent 850 fagfolk fordelt på datterselskaper i Rogaland og Agder og leverer tjenester innen fagene rør, elektro, ventilasjon og automasjon, i tillegg til andre totaltekniske tjenester.

Må dyrke kompetansen

Han forteller at tilgangen på kompetente medarbeidere, spesielt i de tekniske fagene, kan være en utfordring.

– Som teknisk entreprenør er vi godt kjent med at det er vanskelig å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Vi har hovedsakelig brukt lærlingordningen som vår hovedkilde for rekruttering og har etter hvert god tilgang på kvalifiserte unge medarbeidere og lærlinger.

– Vi syns det er bra at myndighetene nå legger til rette for at flere velger yrkesfag. Det må også satses på opplæring av flere teknikere og ingeniører til bachelor- og mastergradsnivå. Behovet for høyt utdannet personer er stort i tekniske fag.

– Samtidig mister vi mange etter at lærlingene blir fagarbeidere. De vi mister til videre utdanning «heier» vi på og støtter videre. Men vi mister også en gruppe fagarbeidere til andre bransjer som ikke er gode nok til å lære opp egne fagarbeidere. Byggenæringen må bli bedre på å beholde egen kompetanse, sier han.

Økende behov for teknikere

Ravndal mener den raske teknologiske utviklingen vil skape et større behov for teknikere i mange fag.

– I dag er det mye fokus på bærekraftige løsninger i bygg og industri. Felles for de nye løsningene som etter hvert kommer, er at de må monteres og driftes av kvalifisert personell. Dette vil skape et stort behov for teknikere. Bransjen jobber med markedsføring av slike stillinger og vi prøver å legge til rette for opplæring og videreutdanning slik at vi dekker behovet for ny kompetanse.

– Klarer vi ikke å dekke behovet for kompetanse vil det gå ut over evnen vår til å nyttiggjøre oss ny teknologi for energioptimalisering, automasjon, drift og mye annet, sier han.

Navigerer i et tøft marked

Han forteller at et marked preget av økte kostnader krever bedre planlegging og gjennomføring.

–  For oss har den største kostnadsøkningen kommet på materialsiden. Vi har forsøkt å finne og samarbeide med de leverandørene som klarer å levere de beste produktene til lavest mulig pris. Vi har også forsøkt å redusere logistikk-kostnadene gjennom smartere innkjøp.

– Ellers er god planlegging svært viktig på tekniske fag. Vi prosjekterer i eget hus og ser at vi klarer å øke effektiviteten gjennom smarte produktvalg og riktige løsninger, sier han.

Hva anbefaler du bransjen å gjøre for å redusere kostnadene?
– God planlegging er den viktigste faktoren for å få ned kostnadene. Vent derfor med byggestart til planleggingen er ferdig. Forstå at god planlegging stiller høye krav til kompetanse hos alle involverte aktører, inkludert de utførende på byggeplassen. Men også i stor grad rådgivere og de som prosjekterer og tar beslutninger.

– Alt for mange prosjekter blir urasjonelt gjennomført, og dermed unødvendig dyre, fordi det tas feil beslutninger under planleggingen og valg tas for sent i byggeprosessen, sier han.

Må tenke på nye konkurransefortrinn

Han tror bransjen er relativt godt forberedt på nye krav gjennom EUs direktiver og taksonomi.

– De tekniske fagene er godt kjent med problemstillinger som omhandles i EUs direktiver og taksonomi, og mange av kravene er allerede godt innarbeidet. Samtidig må vi bli noe bedre på å synliggjøre og måle hvordan vi jobber. Vi må også lære oss og dokumentere bedre, og være mer bevisste på hvilke løsninger og systemer vi velger.

Hva tror du vil være det største konkurransefortrinnet i bransjen i årene som kommer?
– Som utførende har vi konkurransekraft gjennom godt kvalifiserte ansatte som produserer effektivt. Vi har også konkurransefortrinn gjennom å være med som rådgivere allerede på skissestadiet i prosjektene. Som entreprenører har vi en unik kompetanse om produkter og løsninger som med fordel kan benyttes tidligere i prosjektene. Prosjektering og planlegging blir også av en annen kvalitet når produktvalg er tatt før produksjonsunderlag lages.

– Bransjen er godt i gang, men vi kan fortsatt bli bedre, avslutter Ravndal.