Rapporten ble presentert på NELFOs årskonferanse 8. november og slår fast at bærekraft er helt sentralt. Fremover kommer det til å prege all drift, innkjøp, salg og utvikling til bedrifter. Energiomstilling og elektrifisering er faktisk noen av de viktigste virkemidlene for å nå klimamålene. 

Klimaendringene verden opplever blir stadig verre og behovet for endring presser seg frem.
Dette behovet har fått navnet «Det grønne skiftet». 

En rekke nye lover og forskrifter fra EU og Norge har som formål å redusere klimagassutslipp og sikre mer bærekraftige investeringer. Bærekraft er ikke lenger en bi-aktivitet. Det forventes nå at elektrobransjen tar en offensiv rolle i denne omstillingen.

Områdene som som har størst forbedringspotensial, er regelverkforståelse og målrettet arbeid med bærekraft. Rapporten slår fast at under en fjerdedel av alle bedrifter oppgir at de har god oversikt over hvilke krav og føringer som gjelder, og at de færreste har satt seg tydelige mål for bærekraftarbeidet. De store bedriftene har gjennomgående best oversikt. Det anbefales derfor å se på samarbeidsmuligheter og konkrete tiltak som kan løfte bransjens samlede bærekraftarbeid.

Blant FNs 17 bærekraftmål, peker noen få seg ut, der elektrobransjen har størst mulighet til å påvirke.

Målet om «ren energi» til alle, henger spesielt sammen med målet om «bærekraftige byer og samfunn» og det overordnede målet om å «stoppe klimaendringene»

Elektrobransjen har en nøkkelrolle

Elektrobransjen spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et fornybart samfunn, heter det i rapporten.

Som tidligere nevnt, har under en fjerdedel av alle bedrifter tilstrekkelig oversikt over dagens krav. Sett i lys av dette, samt at mange bedrifter også kommer til å bruke lang tid på å sette seg inn i nye regelverk, vil elektrikere og installatører være naturlige pådrivere for å ivareta klimamålene. Hver gang en installatør eller elektriker er ute hos kunde, bør de derfor opplyse om områder de ser kan forbedres. Det er ikke sikkert at bedriftene er klar over dette selv.

For mange bedrifter er det ikke godt nok å fortsette som før. Det er derfor et stort behov for å spre kunnskap om hva som bør gjøres – og gjøre det.

Rapportens fire fokusområder for bærekraftsarbeid i elektrobransjen

Kompetanse og kultur
Det skal bygges kompetanse og kultur som skaper miljøengasjement, attraktivitet og driver frem bærekraftige valg i egen organisasjon, leverandørkjeden og hos kunder.

Samarbeid
Ved å invitere til tverrfaglig samarbeid og aktivt bidra til å gjennomføre tiltak, vil det løfte bærekraftsagenden mer enn elektrobransjen vil kunne gjøre alene.

Sirkularitet og gjenbruk
Ansvarlig drift i egen organisasjon bør sikres gjennom bærekraftige produktvalg i tidlig prosjektplanlegging, og ved å skape nye forretningsmodeller for økt utnyttelse og gjenbruk av
materiell.

Energiomstilling og elektrifisering
Ved å være en offensiv tilbyder av tjenester og produkter, kan bransjen bidra til omstillingen mot et fornybart samfunn.

Det anbefales at bransjen samler innsatsen rundt disse områdene og iverksetter målrettede
tiltak både i egen drift og i verdikjeden. Dette samarbeidet skal løfte bærekraftarbeidet mer enn elektrobransjen vil klare alene

Må tilby energismarte løsninger for en bærekraftig fremtid

Som tilbyder av tjenester og produkter til markedet for lokal strømproduksjon, er det viktig å kunne gi råd om og installere solceller, batterilagringsløsninger og infrastruktur for dette.

Installatøren bør også støtte og levere tjenester til elektrifisering og automatisering av industri. Elektrobransjen har en sentral rolle som installatør og rådgiver i elektrifiseringen av
en relativt fossilintensiv sektor.

Elektrifisering av transportsektoren fører med seg et behov for å levere nødvendig infrastruktur.
Et annet marked med stor vekst er trådløs lading.

Ved å bidra til å levere energieffektivisering og energismarte produkter til bygg- og anleggsbransjen, har installatører en relativt stor påvirkningskraft i arbeidet for en bærekraftig industri. 

Rapporten hevder at det er et stort potensiale for avansert SD-styring og andre smarte energistyringsverktøy, men også tradisjonelle energieffektive løsninger som varmepumper.

Smarte løsninger for strømstyring som optimaliserer og jevner ut belastningen på kraftnettet, 
er bærekraftig og bidrar til at eksisterende strømnett kan brukes lenger, før en omfattende utbygging presser seg på.

Bærekraft kan være utfordrende, og det er krevende å vite hvordan bedriften kan bidra og hvor man skal starte. Installatøren kan derfor, som tidligere nevnt, være en naturlig rådgiver for å opplyse om ulike bærekraftige tiltak, der de ser det er behov.

I rapporten er det fokus på megatrender, regulatoriske endringer og bærekraftsmål som er viktige for elektrobransjen. Rapporten går også i dybden på hvorfor temaet må innarbeides i enhver bedrifts strategi.

Rapporten er utarbeidet av BearingPoint på oppdrag av Nelfo. 

Les hele rapporten Bærekraft i elektrobransjen.