- Vi har nok vært litt bortskjemte når det gjelder tilsiget av lærlinger til elektrobransjen her i Trøndelag. Og selv om antall søkere til de ulike fagene vil variere fra år til år,  må vi aldri miste fokuset på rekrutteringsarbeidet. 

Spesielt når det gjelder jenter, har de en stor jobb å gjøre, påpeker han. 

- Ja, vi har en lav kvinneandel i elektrobransjen, i forhold til eksempelvis rørleggerfaget. De slår oss på dette området. Det kan vi ikke være bekjent av på sikt! 

Bakeng er selv utdannet elektriker gjennom teknisk fagskole, innen han tok pedagogisk utdanning og jobbet blant annet mange år som lektor for Strinda videregående skole og som seniorrådgiver for Trøndelag fylkeskommune. I september 2021 tiltrådte han stillingen som regionsjef for Nelfo Trøndelag, som teller 124 medlemsbedrifter. Det vil si over 80 prosent dekning i fylket. 

Filmer lærlinger i arbeid

Som en del av rekrutteringsarbeidet, har Nelfo Trøndelag inngått samarbeid med informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) -linjen ved Charlottenlund vgs. 

- Elvene er ute i felt og filmer hverdagene og intervjuer våre lærlinger. Filmene skal benyttes i faget utdanningsvalg på ungdomsskoler og i informasjonsmøter med 9.og 10.-klassene.  Spesielt har vi fokus på jenter, i håp om å få flere til å velge elektrofag. 

Selv om det er en liten økning av jenter som søker seg til elektrofag i Trøndelag til høsten, ligger det et kjempepotensial som må utnyttes bedre, er han tydelig på. 

- Vi må få fram alt det positive og alle mulighetene vi har innen elektrofagene for å gjøre dem attraktive. Dette er jo verdens beste yrke!

Fortsatt god kontroll

I Trøndelag er det for tiden 798 løpende lærlingkontrakter ute hos sine medlemsbedrifter, som er all time high. Det forteller om en bransje som fortsatt går så det suser, og som er bevisst på å ta inn lærlinger. Det gjelder ikke bare de som kan benytte seg av ungdomsretten, men også «voksne» i starten av 20-årene.  

Bakeng gir skryt til medlemsbedriftene nettopp for at de er sitt ansvar bevisst i forhold til å utdanne fremtidens elektrikere i egen bedrift som en del av rekrutteringsarbeidet. 

Han trekker samtidig fram at de har gode opplæringskontorer i fylket som følger medlemsbedrifter og lærlinger tett opp. 

Trøndelagsmodellen

Nelfo vil mest sannsynlig være en medspiller i «Trøndelagsmodellen» fra 2024, hvor Trøndelag fylkeskommune og NAV – sammen med næringslivet, har laget en modell som skreddersyr opplæringsløp for å få flere ut i arbeid. En viktig del av opplegget, er at man kan få prøve seg i flere ulike bransjer. 

-I Trøndelag er det 9968 ledige i alderen 15-29 år som står utenfor arbeidslivet, Her er det helt klart mye kapasitet som kan benyttes. Men like viktig, er at vi tar samfunnsansvar ved å gi de som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet en mulighet til å vise at de duger og at de betyr noe. Vi må ikke være redde for å ansette folk selv om de ikke har 100 prosent arbeidsevne eller har fagbrev. De kan likevel utgjøre en viktig ressurs – i tillegg til at vi gjør en stor forskjell for dem.

Stor aktivitet

Kommunikasjon, er også et nøkkelord for Nelfo Trøndelag. Her satses det mye på kursvirksomhet, deltagelse på messer og hyppig kommunikasjon med medlemsbedriftene og markedet for øvrig, gjennom jevnlige møtepunkter.  

- I tillegg er vi stadig ute hos bedriftene våre for å kunne fange opp eventuelle utfordringer og behov i deres hverdag, og vi jobber for tiden med å få ut informasjon knyttet til RoHS-direktivet om utfasing av en del lysrør. Her ligger det et stort, ubenyttet potensial for våre bedrifter. Og med bakgrunn i energikommisjons sluttrapport ønsker Nelfo å sette fokus på energieffektivisering i bygg, hvor varmepumper og solceller er sentralt. 

Stort er også potensialet innen bærekraftige bygg og solenergi, påpeker han.

- Multiconsult har nylig utarbeidet en mulighetsstudie rundt solenergi på næringsbygg og offentlige bygg i fylket. Denne er viktig å få kommunisert rundt i kommunene. I samarbeid kan vi få mer oppmerksomhet på lokalproduksjon og en forpliktelse mot et grønt skifte.

Viktig med fornyelse

Selv om det aller meste er på stell, er Bakeng tydelig på at de likevel må fornye seg kontinuerlig for å kunne henge med i utviklingen.  

- Ja, det skjer stadig endringer og utvikling i markedet, så vi må passe på at vi ikke blir akterutseilt. Det er viktig at vår medlemsmasse favner alle sider av faget, derfor må vi både fornye oss og samtidig ta vare på det vi har. På den måten skal vi fortsatt sørge for at medlemmene har tilgang til den tekniske kompetansen de trenger og således kan være en relevant tilbyder på alle områder. 

- Også viljen og kunnskapen til å samarbeide på tyvers av fagene ute på byggeplassen, kommer mer og mer i tiden framover. Og vi må jobbe for å komme tidlig som mulig inn i prosjektene, slik at vi får brukt vår kompetanse til å kunne påvirke de løsningene som blir valgt. Således er det gledelig å registrere at man i stadig større grad benytter samspillsmodellen. 

- Det er med andre ord viktig å ikke lene seg tilbake og være fornøyd, men hele tiden være på alerten og ha et framtidsrettet fokus!