Veilederen er delvis finansiert av Arbeidstilsynet, DSB og Havtil, og vil kunne lastes ned gratis.

Utfordrende risikovurdering

Elektriske tennkilder har gjennom mange år hatt stor oppmerksomhet. Den norske Ex-forskriften kom i 1997, men trådte ikke i kraft før i 2003 samtidig med EUs ATEX-direktiv. Utstyr som er installert før 2003 kan derfor mangle dokumentasjon i henhold til direktivet. Med innføringen av direktivet kom også sertifiseringsplikt for elektrisk utstyr i sone 0 og 1, men kun for sone 0 for ikke-elektrisk utstyr. Dette kan ha bidratt til en misvisende oppfatning om at risikoen med hensyn til tennkilder ikke er like stor for ikke-elektrisk utstyr. Dette til tross for at kravene er nokså like. Mye tyder på at dokumentasjonen på ikke-elektrisk Ex-utstyr har vært dårligere og mer mangelfull enn for elektrisk utstyr. Dette gjelder også etter 2003, selv om det nok har blitt bedre de siste 20 årene. Dette har bidratt til at det kan være vanskeligere å foreta risikovurdering for gammelt utstyr. En ytterligere utfordring ligger i at mange bedrifter mangler kompetanse om Ex-områder, utstyr og regelverk, og spesielt i forhold til ikke-elektrisk utstyr.

-I mange norske bedrifter står det utstyr som ble installert før forskriften ble innført i 2003. Dette er utstyr som ofte mangler en dokumentert risikovurdering. I tillegg kan det mangle en oversikt over alle tennkildene i installasjonen med tilhørende risikofaktorer og vurderinger. Dette gjør det utfordrende å foreta en risikovurdering. Samtidig sier NEKs og Standard Norges komiteer, der også myndighetene er representert, at  kompetansen i mange bedrifter  ikke er tilstrekkelig, forteller Arild Røed, NEKs enhetsleder standardisering.

Myndighetene støtter arbeidet

Denne utfordringen har Arbeidstilsynet, DSB og Havtil anerkjent, blant annet ved å bidra med sin kompetanse til innholdet og økonomisk ved at veilederen blir fritt tilgjengelig i elektronisk format. NEK og Standard Norge har utarbeidet denne veilederen, som tar for seg kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr. Veilederen har fått navnet NEK/SN VL 420E:2024 – Kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr.

-En viktig målsetning med veilederen har vært å heve kompetansen til personell som arbeider i eksplosjonsfarlige områder. Spesielt med tanke på personell med ansvar for ikke-elektrisk utstyr er det et kompetansegap. Selv om det er bedre grunnutdanning og kompetanse med hensyn til Ex blant elektropersonell, bør det rettes oppmerksomhet mot alle tennkilder også for elektrisk utstyr. Eksempelvis kan vi tenke oss at et slitt lager som henger sammen med et elektrisk utstyr gir friksjon, som igjen utvikler høy varme. Den høye varmen gir en forhøyet risiko for anntenning av en potensiell eksplosiv atmosfære. En annen viktig målsetting er å sikre en mer enhetlig gjennomføring av tennkildevurderingene i bedriftene, forteller Kenneth Narvestad fagansvarlig Ex i NEK.

Basert på etablerte metoder

Arbeidet med elektriske installasjoner i Ex-områder er veletablert og godt forankret. I den nye veilederen har man i stor grad trukket veksler på denne kompetansen. Mye av tankegodset ved vurdering av elektrisk utstyr er overførbart til ikke-elektrisk utstyr med tanke på tennkilder. Veilederen fremstiller derfor essensen fra flere andre dokumenter som behandler Ex-områder. Tanken er å overføre kompetanse med vekt på brukervennlighet og tilgjengelighet, spesielt i grensesnittet mellom disiplinene elektro og maskin.

-Ved tilsyn vil myndighetene kunne henvise til NEK/SN VL 420E:2024 som et hjelpemiddel for å få på plass dokumentasjonen som er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende forskrifter. Dette er gode nyheter for alle som vil kan bli berørt av et slikt tilsyn. Kravene vil være transparente og veilederen vil være til hjelp når en skal vise til samsvar med forskriftene. NEK/SN VL 420E kan lastes ned gratis, avslutter Narvestad

Husk å melde deg på gratis lanseringswebinar den 20 juni.

Kilde: NEK